Privacy Statement

MÜPRO Nederland B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6466 KS) Kerkrade, aan Heerlenersteenweg no. 113, verder aangeduid als ‘Müpro’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Müpro hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Müpro heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Müpro behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Müpro u inzicht hoe Müpro in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens:

Website:                    http://www.muepro.nl/ 

Adres:                        Heerlenersteenweg no. 113 te (6466 KS) Kerkrade

Telefoonnummer:    045-5421166

E-mail:                        info@muepro.nl 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het Müpro toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken: 

 • Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
Persoonsgegevens die wij verwerken

Müpro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u c.q. uw organisatie (bron van (persoons)gegevens) gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt, waarbij deze gegevens noodzakelijk zijn voor het aangaan en ter uitvoering van de overeenkomst dan wel middels uw (expliciete) toestemming worden verwerkt (u kunt uw toestemming op elk moment intrekken) of noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

U bent niet verplicht alle gevraagde gegevens aan ons te verstrekken, echter kan het niet (volledig) verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst en diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Müpro, afhankelijk van uw specifieke situatie, mogelijk, verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum/geboorteplaats;
 • Straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, woonplaats;
 • Aanspreekvorm dhr./mw. en/of geslacht;
 • Telefoonnummer (vast/mobiel);
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Burgerlijke staat;
 • Naam partner; 
 • Kamer van Koophandel gegevens (tevens bron van informatie);
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Kopie legitimatiebewijs;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch; 
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Overige persoonsgegevens die wij verwerken

Müpro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen op grond van expliciete toestemming, contractuele verplichting(en) en/of wettelijke verplichting(en):

 • Afhandeling betaling(en);
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren c.q. voor u te verlenen;
 • Müpro analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Müpro volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Als Müpro een werknemers- of personeelsrelatie met u is aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving;
 • Müpro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Zonder het (volledig) verstrekken van deze gegevens is het mogelijk dat de dienstverlening c.q. opdracht niet c.q. niet op een adequate wijze kan worden uitgevoerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Müpro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen c.q. betrokkenen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Müpro bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Müpro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst aan andere entiteiten van Müpro, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens Müpro diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken (verwerker) in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Müpro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Müpro maakt gebruikt van de volgende cookies of vergelijkbare technieken. Müpro gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

Müpro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Müpro cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.


Cookie: Google Analytics

Naam: __utmz

Functie: Deze cookie legt vast, of de bezoeker van een zoekmachine (en zo ja, de gebruikte zoekterm), een link of van geen voorgaande pagina (bijv. een bladwijzer) kwam.

Bewaartermijn: 6 maanden.


Cookie: Google Analytics

Naam: _gid

Functie: Deze cookie bevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Met behulp van deze ID kan Google Analytics terugkerende gebruikers op deze website herkennen en de gegevens van eerdere bezoeken samenvoegen.

Bewaartermijn: 1 dag.


Cookie: Google Analytics

Naam: _gat

Funcite: : Bepaalde gegevens worden maximaal één keer per minuut naar Google Analytics gestuurd. deze cookie heeft een levensduur van één minuut. Zolang het is ingesteld, worden bepaalde datatransmissies voorkomen. 

Bewaartermijn : 1 dag.


Cookie: Google Analytics

Naam: _ga

Functie: Deze cookie bevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Met behulp van deze ID kan Google Analytics terugkerende gebruikers op deze website herkennen en de gegevens van eerdere bezoeken samenvoegen. 

Bewaartermijn: 2 jaar.


Cookie: OXID

Naam: oxidadminprofile

Functie: Stelt de "beheerdersrol" (bijv. "standaard") van de ingelogde gebruiker in als "waarde". Wordt alleen aangemaakt bij het inloggen als admin-gebruiker. 

Bewaartermijn: 1 jaar. 


Cookie: Oxid

Naam: oxidadminlanguage

Functie: Stelt de "ID" (voorbeeld "1") in van de backend-taal die wordt gebruikt als de "waarde". Wordt alleen aangemaakt bij het inloggen als admin-gebruiker. 

Bewaartermijn: 1 jaar. 


Cookie: Oxid

Naam: CookiesNotification / Consent

Functie: De beslissing van de gebruiker om cookies te gebruiken 

Bewaartermijn:  1 dag.


Cookie: Scandit

Naam: scandit-device-id

Functie: Deze cookie bevat een willekeurig gegenereerde apparaat-ID, die wordt gebruikt om het apparaat van de gebruiker te herkennen. Relevant voor de identificatie van een apparaat (facturering). 

Bewaartermijn: 10 jaar.


Cookie: Cadclick 1 

Naam: ASP.NET_SessionId 

Functie: Deze cookie bevat een willekeurig gegenereerde apparaat-ID, die wordt gebruikt om het apparaat van de gebruiker te herkennen. 

Duur: eindigt wanneer de browsersessie wordt beëindigd. 


Cookie: Cadclick 2 

Naam: MUEPRO_CAD_DE_LAST_CULTURE 

Functie: Deze cookie stelt de "ISO-code" (bijv. "DE-DE") in van de front-end-taal die wordt gebruikt als de "waarde".

Duur: 1 maand.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Müpro en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@muepro.nl. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Müpro wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Müpro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 045-5421166 of via info@muepro.nl  

Datalek 

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via telefoonnummer 045-5421166 of via info@muepro.nl  

Wijzigingen

Müpro behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Müpro en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.


Versie mei 2021