Deelnamevoorwaarden Bonusprogramma

Deelnamevoorwaarden Bonusprogramma van MÜPRO Nederland B.V.

1. Deelname

1.1 Deelnamevoorwaarden

Voor deelname aan het bonusprogramma dient een bonusaccount te worden geopend, door registratie bij de MÜPRO E-shop. De deelname is vrijwillig. Per klantnummer kan maar één bonusaccount worden geopend.

1.2 Deelnamegerechtigde

Deelnamegerechtigd is de hoofdgebruiker van de geregistreerde MÜPRO-klant, met vestigingsplaats in Nederland. Er bestaat geen recht op aanspraak tot toelating aan het bonusprogramma. MÜPRO behoudt zich bovendien het recht voor, ook zonder opgave van redenen, de opening van een bonusaccount te weigeren, of deelnemende klanten aan het bonusprogramma achteraf uit te sluiten.

1.3 Aanvang van de deelname

De deelname aan het bonusprogramma begint met de opening van een bonusaccount.

2. Bonuspunten en Incentives

2.1 Algemeen

Deelnemende klanten kunnen bij aankoop van producten in de MÜPRO E-shop bonuspunten verzamelen en de verzamelde bonuspunten inruilen tegen incentives. Verkregen bonuspunten worden als tegoed op het bonusaccount bijgeschreven. Bonuspunten of bonusaccount zijn niet overdraagbaar aan derden. De omrekening of uitbetaling van bonuspunten in contant geld, of enig ander gebruik van de bonuspunten of bonusaccount is uitgesloten. Met name is ook na de beëindiging van de deelname aan het bonusprogramma verkoop, omruil of aanbieding van bonuspunten ter veiling niet toegestaan.

2.2 Het verzamelen van bonuspunten

Bonuspunten worden verzameld bij bestellingen in de MÜPRO E-shop en worden als tegoed bijgeschreven op het bonusaccount van de klant, indien deze klant aan het bonusprogramma deelneemt. Het aantal bonuspunten wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de netto-omzet in de MÜPRO E-shop. In geval van ruiling, retournering of onjuiste levering van produkten, worden de bijgeschreven bonuspunten gestorneerd.

2.3 Saldo van de bonuspunten

De deelnemende klant kan het actuele saldo van de bonuspunten in de MÜPRO E-shop inzien. Reclamaties over het saldo van de bonuspunten moeten binnen 4 weken vanaf de boekingsdatum schriftelijk aan MÜPRO worden gemeld.

2.4 Inwisseling van bonuspunten

Nadat de deelnemende klant zich bij het MÜPRO bonusprogramma heeft geregistreerd, en op zijn bonusaccount voldoende bonuspunten als tegoed zijn bijgeschreven, kunnen verzamelde bonuspunten in MÜPRO-incentives worden ingewisseld of als extra korting op een bestelling ingewisseld worden. 

De beschikbare incentives en hiervoor noodzakelijk bonuspunten kan de deelnemende klant vinden in het MÜPRO bonusprogramma van de MÜPRO E-shop. Zodra de klant zich geregistreerd heeft voor het bonusprogramma kann de klant de Incentive Shop bereiken via: www.muepro.nl/bonusprogramma .

De verrekening van de bonuspunten kan de klant in het bestelproces verwerken. De waarde van de bonuspunten worden daar getoond.

MÜPRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in het incentives aanbod, de waarde van de bonuspunten en de verekeningsleutel voor de korting door te voeren.

De klant moet er zelf voor zorgdragen dat de verzamelde bonuspunten uitsluitend door de hiertoe bevoegde medewerkers ingewisseld kunnen worden.

Voorwaarde is de beschikbaarheid van de Incentives. Een overzicht van de Incentives is in te zien in het MÜPRO Bonusprogramma in de landspecifieke E-Shop. Müpro zal zich steeds inspannen de beschikbaarheid van de Incentives te garanderen. MÜPRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in het incentive aanbod alsmede vervangende levering van andere incentives door te voeren.

2.5 Verval van bonuspunten

Verzamelde bonuspunten moeten binnen 12 maanden vanaf de boekingsdatum van de bestelling worden ingewisseld. Niet ingewisselde bonuspunten vervallen automatisch zonder aanspraak op vervanging en kunnen niet tegen incentives worden ingewisseld.

2.6 Veranderingen, beëindiging van het bonusprogramma

MÜPRO behoudt zicht het recht voor op enig moment veranderingen of aanvullingen op de deelnamevoorwaarden, het bonusprogramma, de incentives of beschreven gang van zaken door te voeren en het bonusprogramma, zonder opgave van redenen, op enig moment te beëindigen of door een ander programma te vervangen. Een beëindiging of wijziging wordt tijdig in de MÜPRO E-shop of per e-mail bekend gemaakt. Het recht tot inwisseling van bonuspunten in incentives vervalt nadat 6 maanden na het einde van het bonusprogramma zijn verstreken.

2.7 Opzegging door de deelnemende klant

De deelnemende klant kan zijn deelname aan het bonusprogramma door opzegging jegens MÜPRO op enig moment, ook zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen beëindigen. Met de opzegging eindigt de deelname van de deelnemende klant aan het bonusprogramma. Het recht op inwisseling van bonuspunten in incentives vervalt direct met de beëindiging van de deelname door de deelnemende klant aan het bonusprogramma.

3. Levering van incentives

Incentives worden, afhankelijk van grootte en afmeting, per pakketdienst verzonden. Een gegarandeerde leveringsdatum wordt niet toegezegd. MÜPRO neemt geen garanties van de producten over. Het leveringsadres is het adres van de deelnemende klant. Voor vragen en reclamaties inzake de incentives staat de IPO klantenservice ter beschikking; per e-mail: service@info-ps.de, telefonisch +49 (0) 7244/600-24 of via het contactformulier in de incentiveshop.

4. Aansprakelijkheid

MÜPRO is niet aansprakelijk voor schade, die voor de deelnemende klant of derden in samenhang met de deelname aan het bonusprogramma zouden kunnen ontstaan. Er bestaat echter geen beperking in aansprakelijkheid in geval van opzet of grove nalatigheid, of in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, ook in geval van beperkte nalatigheid. Bij een beperkte toerekenbare tekortkoming van belangrijke contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot de daardoor aantoonbare geleden zaaks- en vermogensschade ter hoogte van de voorzienbare, en kenmerkende ingetreden schade. Een belangrijke contractuele verplichting is elke verplichting die nodig is ter vervulling van de correcte uitvoering van de overeenkomst en op de uitoefening waarvan de deelnemer met recht mag vertrouwen. Elk verdergaande aansprakelijkheid tot schadevergoeding is, met uitzondering van aanspraken op grond van productaansprakelijkheid, uitgesloten.

5. Persoonsbescherming

De deelnemer stemt in met de verwerking en het gebruik, en in het bijzonder de opslag van zijn persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden conform de geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en in beginsel gebruikt voor de deelname aan het MÜPRO klantenbonusprogramma.

6. Slotbepaling

6.1 Recht, bevoegde rechter

Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen die samenhangen met het bonusprogramma, met name het aangaan, de werking en de beëindiging. Indien de deelnemende klant een rechtspersoon of een persoon die een beroep of bedrijf uitoefent of een natuurlijk persoon is, die geen bevoegde recht in Nederland kent, is de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd voor alle geschillen tegen deze partij.

6.2 Salvatorische clausule

Voor zover enige bepaling uit deze regeling geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zou zijn, behouden de overige bepalingen hun geldigheid. De ongeldige bepaling moet geacht worden te zijn vervangen door een bepaling,die de bestemming en het doel van de ongeldige bepaling op rechtsgeldige wijze commercieel het nauwste benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele onderwerpen die ongeregeld zijn.

Datum: Mei 2021