ALV

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MÜPRO Nederland B.V., overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk met MÜPRO Nederland B.V. anders is overeengekomen. Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door MÜPRO Nederland B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor bestellingen uit de MÜPRO-E-Shop. MÜPRO Nederland B.V. wijst de toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. De in het kader van de afhandeling benodigde gegevens van de opdrachtgever, in het bijzonder naam, adres en rekeninggegevens worden alleen voor eigen gebruik van MÜPRO Nederland B.V. opgeslagen en verwerkt.

2. Offertes

1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen nadat deze is uitgebracht.

2. Alle overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door al dan niet in dienst van MÜPRO Nederland B.V. zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, binden MÜPRO Nederland B.V. eerst, nadat deze door MÜPRO Nederland B.V., dan wel door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

3. De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na de verzending door MÜPRO Nederland B.V. schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

4. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft uitblijft, dan kunnen - voor zover gebruikelijk - de kosten die MÜPRO Nederland B.V. heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

5. De MÜPRO-E-Shop is een internetpresentatie van MÜPRO Nederland B.V. De E-Shop biedt ondernemingen de mogelijkheid om online bestellingen te plaatsen uit de voortdurend actuele MÜPRO catalogus. De MÜPRO-E-Shop is niet toegankelijk voor consumenten. 

3. Wijzigingen in de overeenkomst 

1. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van MÜPRO Nederland B.V. te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.

2. MÜPRO Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

3. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door MÜPRO Nederland B.V. wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt MÜPRO Nederland B.V. geen verantwoordelijkheid.

4. Uitvoering van de overeenkomst 

1. MÜPRO Nederland B.V. bepaalt de wijze waarop volgens hem de opdracht dient te worden uitgevoerd. Hij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

2. MÜPRO Nederland B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5. Prijzen

1. De prijzen van MÜPRO Nederland B.V. zijn netto en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen en behoudens het bepaalde in art. 8.2 Alle prijzen gelden in EURO, te vermeerderen met de geldende BTW. 

2. De prijzen van MÜPRO Nederland B.V. zijn berekend voor levering af bedrijf. Bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. De prijzen van de in de MÜPRO-E-Shop te bestellen producten zijn gebaseerd op de op het moment van bestelling in de actuele catalogus van MÜPRO Nederland B.V. aangegeven prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

4. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is MÜPRO Nederland B.V. gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

5. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal de opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan MÜPRO Nederland B.V. meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

6. Levering

1. Levertijden (en reparatieduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt. MÜPRO Nederland B.V. is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke MÜPRO Nederland B.V. afzonderlijk kan factureren. 

2. Vanaf het moment van verzending van goederen t.b.v. de opdrachtgever geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico. 

3. Wanneer door MÜPRO Nederland B.V. verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van opdrachtgever. Na voornoemde periode heeft MÜPRO Nederland B.V. het recht – ter keuze van MÜPRO Nederland B.V. – hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van MÜPRO Nederland B.V. op schadevergoeding jegens de koper of de opdrachtgever.

4. Bij een reparatie vervangen materialen of goederen worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot die reparatie uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en goederen ten gunste van MÜPRO Nederland B.V., zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van MÜPRO Nederland B.V. noodzakelijk en/of wenselijk, is MÜPRO Nederland B.V. gerechtigd de vervangen materialen of goederen te (doen) vernietigen.

5. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever betreffende transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever vooraf verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 

6. Opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.

7. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient opdrachtgever op de aflever bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. 

8. Geleverde goederen worden, behoudens anders schriftelijke is overeengekomen, niet retour genomen. Eventuele retourkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

7. Zekerheidsstelling

1. MÜPRO Nederland B.V. is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van MÜPRO Nederland B.V. voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft MÜPRO Nederland B.V. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat voldoende zekerheid is verschaft, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan MÜPRO Nederland B.V. alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van MÜPRO Nederland B.V.

8. Betaling 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij à contant aan MÜPRO Nederland B.V. hetzij via overboeking op een door MÜPRO Nederland B.V. aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist. Verrekening is niet toegestaan, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Bij aankopen op rekening dient betaling door MÜPRO Nederland B.V. te zijn ontvangen binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen betaalt, geniet deze een korting van 2% op het netto-factuurbedrag.

3. MÜPRO Nederland B.V. behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen slechts een bepaalde betalingswijze te accepteren.

9. Wanprestatie van de opdrachtgever

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of niet volledig of gedeeltelijk aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan MÜPRO Nederland B.V. verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.

2. Het onder 9.1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke handelsrente per maand gerekend vanaf de factuurdatum over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

3. In de onder 9.1 bedoelde gevallen heeft MÜPRO Nederland B.V. eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van MÜPRO Nederland B.V., zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van MÜPRO Nederland B.V. dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

4. Wanneer MÜPRO Nederland B.V. genoodzaakt is een onbetaalde factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is MÜPRO Nederland B.V. gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door MÜPRO Nederland B.V. naar redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten zijnde maximaal 15% van de hoofdsom waarbij een minimum geldt van EUR 125,- zulks vermeerderd met EUR 15,- aan administratiekosten.

10. Recht van retentie

1. MÜPRO Nederland B.V. is gerechtigd om goederen die MÜPRO Nederland B.V. van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die MÜPRO Nederland B.V. besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

11. Eigendomsvoorbehoud

1. Indien goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur – ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden – volledig is voldaan, blijven deze goederen eigendom van MÜPRO Nederland B.V. tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aard- en nagelvast te verbinden aan een niet aan ons toebehorend onroerend goed.

2. Bij overtreding door de opdrachtgever van voorgaand lid zal deze aan MÜPRO Nederland B.V. een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1-maal de netto-factuurwaarde onverminderd het recht van MÜPRO Nederland B.V. op aanvullende schadevergoeding.

3. In geval van een overeenkomst van koop- en verkoop met een opdrachtgever is deze gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde goederen tegen brand- en breekschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico, passend en voor eigen rekening te doen verzekeren. Opdrachtgever is jegens MÜPRO Nederland B.V. aansprakelijk voor de volledige schade aan deze goederen die uit genoemde voorvallen ontstaat.

12. Overmacht

1. MÜPRO Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan MÜPRO Nederland B.V. verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog – in en buiten Nederland –, oproer, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.

2. In geval van een blijvende situatie van overmacht die een periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst c.q. de rest van de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren zonder dat dit leidt tot enige schadevergoeding over en weer. 

13. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is MÜPRO Nederland B.V. niet aansprakelijk en niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, bij de opdrachtgever.

2. De aansprakelijkheid van MÜPRO Nederland B.V. strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien de verzekering geen dekking biedt, beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de (op)geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden/diensten.

3. MÜPRO Nederland B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever te onderzoeken en afhankelijk van de onderzoeksresultaten te herstellen en/of ongedaan te maken.

4. De opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van schade. 

5. De opdrachtgever vrijwaart MÜPRO Nederland B.V. tegen eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor MÜPRO Nederland B.V. aansprakelijkheid heeft uitgesloten.

14. Klachten

1. Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door ons geleverde goederen waarvoor geen speciale garantie geldt kan gedurende 8 dagen na factuurdatum schriftelijk een klacht indienen.

2. Indien ook na zorgvuldig onderzoek binnen de in 14.1 genoemde termijn het gebrek redelijkerwijs niet te ontdekken was, dient de klacht binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, doch in ieder geval binnen een jaar na factuurdatum, schriftelijk te worden ingediend.

3. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal MÜPRO Nederland B.V. alsdan zorgdragen, in overleg met de opdrachtgever, voor vervanging of reparatie van de goederen dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.

4. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 8 dagen na ontvangst daarvan worden ingediend.

5. Het onder 14.1 en 14.2 bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

15. Garantie   

1. Op de door MÜPRO Nederland B.V. geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan MÜPRO Nederland B.V. is verleend en jegens MÜPRO Nederland B.V. wordt nagekomen. Indien de door MÜPRO Nederland B.V. verstrekte garantie een goed betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de fabrikant van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. De garantie is niet overdraagbaar. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief verzendkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantie-aanspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan MÜPRO Nederland B.V. wordt vergoed.

3. Uitgesloten van garantie zijn:

-  Schade veroorzaakt als gevolg van of voortvloeiend uit onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud.

-  Schade veroorzaakt door of prestatieproblemen als gevolg van het gebruik van het product in combinatie met andere niet compatibele producten.

-  Onjuist gebruik, misbruik en producten die zijn gewijzigd of gerepareerd door derden zonder toestemming van MÜPRO Nederland B.V. of zijn blootgesteld aan ongebruikelijke mechanische, fysieke of elektrische spanning.

-  Verbruiksonderdelen en toebehoren.

16. Verjaring

1. Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid. Indien deze dag niet voldoende bepaald is dan geldt als begin van de verjaringstermijn de factuurdatum.

2. In het geval als bedoeld onder art. 16.1 wordt de verjaringstermijn ter zake van de daar bedoelde klacht gestuit vanaf het moment dat de klacht wordt ingediend. De verjaringstermijn begint weer te lopen op het moment dat de klacht door MÜPRO Nederland B.V. schriftelijk wordt afgewezen.

17. Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van de MÜPRO Nederland B.V., waaronder begrepen de website c.q. MÜPRO-E-Shop, berusten bij MÜPRO Nederland B.V.

2. De opdrachtgever en (overige) gebruikers van de website c.q. MÜPRO-E-Shop erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website.

3. De website c.q. MÜPRO-E-Shop kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden. MÜPRO Nederland B.V. heeft geen enkele invloed op de informatie, vermeld op deze hyperlinks/websites en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

4. MÜPRO Nederland B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website c.q. MÜPRO-E-Shop en in haar overige (reclame)uitingen, die door derden zijn uitgegeven.

5. MÜPRO Nederland B.V. spant zich er maximaal voor in er voor zorg te dragen dat de door haar geleverde zaken geen inbreuk maken op enig recht van enig intellectuele eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. Mocht in rechte komen vast te staan dat enig door de MÜPRO Nederland B.V. geleverd product inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom van een derde, dan zal MÜPRO Nederland B.V. naar haar uitsluitende keuze het betrokken product vervangen door een product, dat geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel het betrokken product terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. 

18. Geschillen

1. Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door ons gesloten overeenkomsten, zal – behoudens ingeval de kantonrechter bevoegd is – uitsluitend bevoegd zijn de ter vestigingsplaats van MÜPRO Nederland B.V. bevoegde rechter.

2. Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing.

3. MÜPRO Nederland B.V. is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.


Stand 05/2021