Colofon

Colofon

MÜPRO Nederland B.V.
Heerlenersteenweg 113
6466 KS Kerkrade
Nederland

Telefoon: +31 (0) 45 54 21 166
Fax: +31 (0) 45 54 18 529
E-mail: info@muepro.nl

Directie: Rick Pickée, Marco Stoffelen
K.v.K. Zuid Limburg 14029928
BTW-nr.NL 004158532 B01

Privacyverklaring Müpro NL

Wij zijn verheugd dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten en/of diensten en willen er zeker van zijn dat u zich bij uw bezoek van onze internetpagina’s ook wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens veilig voelt. De bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij immers zeer serieus. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) en de daaraan verwante wet- en regelgeving in acht nemen.

Wij willen graag dat u weet wanneer wij welke gegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om veilig te stellen dat de bepalingen inzake de gegevensbescherming zowel door ons als ook door ons ingeschakelde externe dienstverleners in acht worden genomen.

Müpro is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Müpro is gevestigd aan de Heerlenersteenweg 113, te (6466 KS) Kerkrade. Het KvK-nummer is 14029928. U kunt ons bereiken onder telefoonnummer +31 (0) 45 54 21 166 of per e-mail via info@muepro.nl.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. Hieronder vallen bijvoorbeeld zaken als naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Ook een online identificator kan echter een persoonsgegeven zijn.

Verlenen van diensten, toezenden van goederen en beantwoorden van vragen
In bepaalde gevallen hebben wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig om de gewenste diensten te kunnen verrichten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het toezenden van informatiemateriaal en bestelde goederen of voor het beantwoorden van individuele vragen. Indien nodig zullen wij u hierop wijzen.
Voor zover u gebruik maakt van servicediensten, worden alleen die gegevens verzameld die wij voor het verrichten van de diensten nodig hebben, zodat wij de overeenkomst kunnen uitvoeren of u voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst informatie kunnen verstrekken. Voor zover wij u vragen om aanvullende gegevens, gaat het om vrijwillige informatie/vrijwillig verstrekte gegevens (zie hierna). Wanneer u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt, verwerken wij deze gegevens op grond van de door u, middels het verstrekken, impliciet gegeven toestemming.
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt om de gevraagde service te kunnen bieden en om onze eigen gerechtvaardigde bedrijfsbelangen te behartigen. De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij in het algemeen om uw vragen te beantwoorden, uw opdrachten te behandelen of toegang tot bepaalde informatie of aanbiedingen aan u te verschaffen.

Nieuwsbrief
Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij hiervoor naam en e-mailadres welke door u ter beschikking zijn gesteld, om u regelmatig onze nieuwsbrief per e-mail overeenkomstig uw toestemming toe te sturen. De afmelding van de nieuwsbrief is steeds mogelijk en kan geschieden via een hiervoor voorziene link in de nieuwsbrief.

Vrijwillig verstrekte gegevens
Daarnaast verwerken wij de gegevens die u ons vrijwillig ter beschikking stelt. In dit geval geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken. Wanneer u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt, verwerken wij deze gegevens immers op grond van de door u, middels het verstrekken, impliciet gegeven toestemming. Wij verwerken deze gegevens voor aanbiedingen / acties en het monitoren van het klantenbestand.

Website
In voorkomend geval verwerken wij gegevens die automatisch bij het bezoek van onze internetpagina’s worden verzameld (bijvoorbeeld uw IP-adres en de namen van de door u bezochte pagina’s, van de door u gebruikte browser en van uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip van de toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade files).
Bij het gebruik van onze internetpagina’s worden om organisatorische en technische redenen de volgende gegevens opgeslagen: de namen van door u geopende pagina’s, van de door u gebruikte browser en van uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip van de toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en uw IP-adres. Wij beoordelen deze technische gegevens anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden om onze website steeds verder te optimaliseren en onze internetaanbiedingen nog aantrekkelijker te kunnen maken. Deze gegevens worden gescheiden van andere persoonlijke informatie opgeslagen in beveiligde systemen. De gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.


Verwerkers en ontvangers
Om het contact met onze klanten te onderhouden, kan het nodig zijn dat wij of een door ons ingeschakelde dienstverlener deze persoonsgegevens verschaffen. Zo wordt u geïnformeerd over aanbiedingen van producten. Ook houden wij online-enquêtes om beter te kunnen voldoen aan de wensen en behoeften van onze klanten.
Voor het toezenden van uw bestelling geven wij uw adresgegevens - en eventueel uw e-mail adres en telefoonnummer - door aan het met de levering belaste transportbedrijf voor het maken van een afspraak.
Sommige producten worden rechtstreeks door de producent aan u geleverd. In dat geval geven wij uw adresgegevens door aan de producent voor de aflevering van de door u bestelde goederen.

Bewaartermijn
Müpro bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal Müpro uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren. Wij zullen uw gegevens in geen geval langer dan 10 jaar bewaren.

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland
Müpro kan in voorkomende gevallen uw gegevens vanuit Nederland naar het buitenland doorgeven. Is het land waaraan wordt doorgegeven in de Europese Economische Ruimte gelegen, dan geldt daar eenzelfde beschermingsniveau als in Nederland. Müpro geeft alleen gegevens door naar het buitenland als dat voor het verrichten van onze diensten, in de breedste zin des woords, noodzakelijk is, of wanneer dit voor Müpro noodzakelijk is in verband met het klantenbestand.
Geeft Müpro gegevens door naar een niet in de Europese Economische Ruimte gelegen buitenland, zoals de VS, dan geldt dat hier op grond van het Privacy Shield een afdoende bescherming wordt geboden.
Indien Müpro persoonsgegevens doorgeeft aan een derde land waar geen beschermingsniveau is dat gelijk is aan het in Nederland geldende beschermingsniveau, dan neemt Müpro hierbij de regels daaromtrent in de relevante wet- en regelgeving in acht.

Rechten van betrokkenen
U heeft als betrokkene een aantal rechten tegenover Müpro. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kun u jegens Müpro uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument (ID-kaart of paspoort) dient mee te nemen.

a. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.

b. Recht van inzage
U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Is dit het geval, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.

c. Recht van rectificatie
Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.

d. Recht op vergetelheid
Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens worden gewist: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. Müpro zal enkel overgaan tot gegevenswissing indien:

  • de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Müpro deze heeft verwerkt;
  • u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;
  • u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  • wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen.
In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeert Müpro u hier schriftelijk en gemotiveerd over.

e. Recht op beperking van de verwerking
Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft Müpro dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.

f. U heeft er recht op dat Müpro in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte brengt van de rectificatie de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet RRA u informatie verschaffen over de ontvangers.

g. Recht van dataportabiliteit
Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of een andere dienstverlener.

h. Recht van bezwaar
U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Müpro te allen tijde bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken (zie het onder e. opgenomen recht op beperking van de verwerking), tenzij Müpro dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.


Klachten
Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen.

Overig
Vanzelfsprekend respecteren wij het als u ons uw persoonsgegevens niet ter beschikking wilt stellen ter ondersteuning van ons klantencontact (in het bijzonder voor direct marketing of voor marktonderzoek). Wij zullen uw persoonsgegevens noch aan derden verkopen noch anderszins verhandelen.

Wij zullen de door u online ter beschikking gestelde persoonsgegevens alleen verwerken voor de aan u opgegeven doelen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven tenzij u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verstrekt aan overheidsinstanties en autoriteiten indien daartoe een verplichting bestaat voor ons, Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverleners worden door ons verplicht tot geheimhouding en tot inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving.

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Al onze medewerkers en alle bij de gegevensverwerking betrokken personen zijn verplicht de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving in acht te nemen en de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. In het geval dat persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de informatie in versleutelde vorm overgedragen om misbruik van gegevens door derden te voorkomen. Onze beveiligingsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen voortdurend geactualiseerd.
Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen voor de beveiliging en bescherming van gegevens te wijzigen. In deze gevallen zullen wij, indien noodzakelijk, ook onze mededelingen met betrekking tot de gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Houdt u daarom de telkens actuele versie van onze verklaring inzake gegevensbescherming in de gaten.

Voor zover u gebruik maakt van externe links die in het kader van onze internetpagina’s worden aangeboden, heeft de onderhavige verklaring geen betrekking op deze links. Voor zover wij links aanbieden, garanderen wij dat op het moment van het plaatsen van de link geen schendingen van geldend recht op de gelinkte internetpagina’s te zien waren. Wij hebben echter geen invloed op de inachtneming van bepalingen inzake gegevens-bescherming en -beveiliging door andere aanbieders. Het verdient aanbeveling om op de internetpagina’s van de andere aanbieders ook de daar afgegeven verklaringen inzake gegevensbescherming te raadplegen.

U kunt op elk gewenst moment inlichtingen over de door ons van u opgeslagen gegevens ontvangen. Indien u dit wenst, kunt u een brief sturen naar MÜPRO Nederland B.V., Heerlenersteenweg 113, 6467 LD Kerkrade of mailen naar info@muepro.nl.

Bovendien kunt u altijd uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken door ons van uw persoonsgegevens intrekken. Indien u dit wenst, kunt u een brief sturen naar MÜPRO Nederland B.V., Heerlenersteenweg 113, 6467 LD Kerkrade, of mailen naar info@muepro.nl.


Google Analytics en Cookies
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google“). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. De IP-anonimisering is op deze website actief.
In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies via de instellingen van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens in de toekomst bij een bezoek van deze website voorkomt:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable


Indien u een van onze websites bezoekt, kan het zijn dat wij informatie in de vorm van een cookie op uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hierbij worden behalve het IP-adres geen persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Met behulp van deze informatie kunt u bij uw volgende bezoek van onze websites automatisch worden herkend en wordt de navigatie vergemakkelijkt. Door het gebruik van cookies kan een website bijvoorbeeld worden aangepast aan uw interesses of kan uw wachtwoord worden opgeslagen waardoor u dit niet telkens opnieuw hoeft in te toetsen. Vanzelfsprekend kunt u onze websites ook zonder cookies bezoeken. Indien u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" te kiezen. Hoe dit precies werkt, kunt u lezen in de handleiding van uw browseraanbieder. Als u geen cookies accepteert, kan dit echter leiden tot functiebeperkingen van onze aanbiedingen.


Betaling achteraf en kredietwaardigheid
Om diensten tegen betaling achteraf aan te kunnen bieden (betaling op rekening, termijnbetaling enz.), moeten wij onze gerechtvaardigde belangen behartigen en ervoor zorgen dat bij het gebruik van deze betalingswijzen geen misbruik plaatsvindt en de bescherming van de consumenten tegen economische overbelasting is gewaarborgd. Ons bedrijf is daarom ter bescherming tegen betalingsachterstanden aangesloten bij het waarschuwingssysteem inzake kredietwaardigheid van het bureau voor kredietinformatie (hier naam en adres opgeven). Vóór en gedurende elke contractuele relatie waarbij wij diensten tegen betaling achteraf verrichten, laten wij door het bureau voor kredietinformatie voor elke klant een beoordeling van de kredietwaardigheid uitvoeren dat op grond van wiskundig-statistische procedures in de zin van § 28b punt 1 BDSG een zogenoemd krediet-scoring-proces uitvoert. De grondslag van de aldus berekende waarschijnlijkheid - uw kredietwaardigheid - wordt overeenkomstig § 28b punt 3 BDSG gevormd door niet alleen uw adresgegevens, maar bovendien ook uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam) alsmede persoonsgegevens inzake uw betalingsgedrag tot dusver.
De gegevens worden uitsluitend verzameld om een statistisch risico te bepalen met betrekking tot uw toekomstig gedrag ten aanzien van de mogelijkheid en bereidheid te betalen en met het oog op de waarschijnlijkheid van het ontstaan van betalings¬achterstanden. Hierdoor geeft u ons de mogelijkheid om in elk afzonderlijk geval een voldoende gefundeerde overweging met betrekking tot de vraag te maken of wij voor u diensten tegen betaling achteraf kunnen verrichten resp. deze kunnen blijven verrichten. Om een onderzoek naar de kredietwaardigheid te kunnen laten uitvoeren door het bureau voor kredietinformatie geven wij zowel uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam) als ook uw adresgegevens door aan dit bureau. U kunt op elk gewenst moment vormvrij bezwaar maken tegen het doorgeven van uw gegevens aan dit bureau. De betalingsopties waarover u normaal gesproken beschikt, blijven in dat geval echter beperkt tot betaling vooraf. Diensten tegen betaling achteraf kunnen wij u dan niet meer aanbieden; in voorkomend geval moeten wij deze beëindigen.
Verder geven wij aan het bureau voor kredietinformatie ook contractuele gegevens over de persoon door alsmede gegevens over betalingsgedrag dat niet aan de overeenkomst voldoet; wij verkrijgen dergelijke informatie ook via andere contractuele betrekkingen die gedurende de looptijd van onze contractuele relatie met u ontstaan. Deze gegevens worden doorgegeven in het kader van hetgeen wettelijk is toegestaan, en uitsluitend om de te beschermen belangen van ons of van een andere contractpartij van het bureau voor kredietinformatie te behartigen alsmede met inachtneming van uw te beschermen belangen bij het uitsluiten van de doorgifte. In het geval van gedragingen in strijd met de overeenkomst worden gegevens alleen doorgegeven aan het bureau voor kredietinformatie, als u daarvoor op een wijze die voldoet aan de eisen van § 4a lid 1 BDSG, uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Los daarvan behouden wij ons in het kader van hetgeen wettelijk is toegestaan, het recht voor uw persoonsgegevens inzake een vordering door te geven aan het genoemde bureau, voor zover u een verschuldigde prestatie ondanks dat deze opeisbaar is, niet heeft geleverd, nadat u vanaf de aanvang van de opeisbaarheid van de vordering tweemaal schriftelijk bent gesommeerd, tussen de eerste sommatie en de doorgifte vier weken liggen en u de rechtmatigheid van de vordering niet heeft betwist. Voorafgaand aan een doorgifte aan het bureau voor kredietinformatie wordt u door ons tijdig geïnformeerd. Wij wijzen u erop dat in strijd met de eerdere rechtssituatie een individuele toetsing met afweging van uw belangen voorafgaand aan een melding bij het bureau voor kredietinformatie niet meer plaatsvindt, omdat de procedure is geautomatiseerd. Wij wijzen er verder op dat u zowel ten opzichte van ons als ook ten opzichte van het bureau een recht op informatie in de zin van § 34 lid 2 resp. lid 4 BDSG heeft. De informatie wordt kosteloos verstrekt.